“Đàn ông tính làm chuyện lớn, đừng bao giờ lấy vợ giống Qua”