Qualcomm hỗ trợ một công ty xây dựng tập lệnh mã nguồn mở, đến lúc ARM phải sợ hãi?